OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Uzatvorenie zmluvy o nájme dopravného prostriedku.

 1.1 Zmluva o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany.

 1.2 Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok (ďalej len „vozidlo“) k prevádzke v čase určenom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdia obe zmluvné strany podpisom odovzdávacieho protokolu. Nájomca je povinný platiť počas celej doby trvania nájmu dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa a času odovzdania vozidla nájomcovi (podpisu odovzdávacieho protokolu).

1.3 Predmetom nájmu je druhovo určené vozidlo, ktoré je bližšie špecifikované v odovzdávacom protokole.

 1.4 Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu zálohu. Záloha bude vrátená nájomcovi po vrátení vozidla prenajímateľovi v neporušenom stave, čísté, spolu s príslušenstvom s prihliadnutím na bežné opotrebenie spôsobené užívaním vozidla.

1.5 Maximálny denný nájazd je 100km. V prípade prekročenia denného limitu – 0,10€/km, prípadne dohodou. 

1.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky pre prenájom vozidla tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme dopravného prostriedku.

2. Povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ sa zaväzuje:

2.1 Odovzdať nájomcovi vozidlo na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky.

2.2 Poistiť vozidlo zákonnou poistkou za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijnou poistkou pre prípad havárie, odcudzenia a živelnej udalosti.

2.3  Vykonávať u vozidla určeného na prenájm potrebné opravy a servisné prehliadky.

2.4 V prípade nutnosti vykonania opravy vozidla na ceste v tuzemsku poskytnúť telefonicky prípadne písomne (fax, mail) informácie a odporúčania potrebné na zabezpečenie kvalitnej opravy.

2.5 V prípade, že prehliadka alebo oprava vozidla podľa bodu 2.3 nebude vykonaná do 24 hodín od odovzdania vozidla na servisnú prehliadku, zabezpečiť nájomcovi náhradné vozidlo. To sa nevzťahuje na potrebu opravy škody na vozidle spôsobenej nájomcom, resp. osobami, ktorým nájomca umožnil použitie vozidla alebo na škodu spôsobenú neznámym páchateľom.

2.6 Vykonať likvidáciu všetkých nehôd a škôd (poistných udalostí).

3. Povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný najmä:

3.1 Starať sa o to, aby na vozidle nevznikla škoda, dodržiavať inštrukcie prenajímateľa a všeobecné zásady o prevádzke vozidla.

3.2 Kontrolovať pred jazdou stav motorového oleja, chladiacej zmesi, brzdovej kvapaliny, tlak v pneumatikách a iné časti vozidla, ktoré by mohli následne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo poškodiť vozidlo. Škody vzniknuté zanedbaním týchto povinností, hradí nájomca v plnej výške.

3.3 Používať vozidlo výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie vozidla do ďalšieho nájmu, prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti (napr. Taxislužba), použitie vozidla na  účasť na pretekoch, súťažiach a podobne, používanie vozidla na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov ako aj jeho používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie vozidla, resp. s pokynmi prenajímateľa, nie je povolené. Vozidlo sa používa na nekomerčné účely. Nájomca nesmie prenechať užívanie vozidla inej osobe. Ak je potrebné aby vozidlo užívali aj iné osoby, vymedzí sa tento okruch užívateľov v zmluve.

3.4 Zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na vozidle bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, v opačnom prípade je povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu uviesť vozidlo na svoje náklady do pôvodného stavu.

3.6 Na žiadosť prenajímateľa pristaviť vozidlo kedykoľvek počas trvania nájomnej zmluvy za účelom kontroly, či sa vozidlo používa riadnym spôsobom.

3.7 Bezodkladne ohlásiť prenajímateľovi a tiež písomne najneskôr však do 24 hod. od zistenia škody, každú haváriu, príp. inú škodu na vozidle spôsobenú jeho prevádzkou. Škodu na prenajatom vozidle je nájomca povinný v každom prípade doložiť dokladom o hlásení škodovej udalosti príslušnému oddeleniu Policajného zboru SR. V prípade neskorého nahlásenia nehody nesie zodpovednosť za prípadné škody, napr. regresný nárok poisťovne uplatnený voči prenajímateľovi.

3.8 V prípade vzniku poistnej udalosti sa podieľať na likvidácii škody vo výške min.170,-€ a max. 5 % z obstarávacej ceny vozidla, okrem prípadov úmyselného poškodenia alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, kedy nájomca zodpovedá za škodu v plnej výške, vrátane ušlého zisku za obdobie počas trvania opravy poškodeného vozidla.

3.9 V prípade odcudzenia vozidla sa nájomca podieľa na vzniknutej škode spoluúčasťou vo výške 5 % z hodnoty vozidla, ktorú malo vozidlo v čase jeho odcudzenia.

3.10 Pri vzniku škody, na ktorú sa nevzťahuje poistenie, je nájomca povinný prenajímateľovi takúto škodu nahradiť v plnom rozsahu vrátane ušlého zisku za dobu, kedy vozidlo nebude možné užívať v súvislosti s vykonaním jeho opravy. Táto povinnosť nájomcu sa vzťahuje aj na prípad spôsobenia škody na vozidle v dôsledku požitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok.

3.11 V prípade, že bude vozidlom páchaná trestná činnosť v dôsledku zanedbania alebo porušenia povinností nájomcom, a vozidlo bude zadržané políciou, je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi ušlý zisk za obdobie, počas zadržania vozidla.

3.12 V prípade nutnosti vykonania opravy na ceste kdekoľvek v tuzemsku alebo v zahraničí okamžite vyžiadať súhlas prenajímateľa s vykonaním opravy. (telefonicky alebo mailom).

3.13 Niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú zničením, odcudzením alebo poškodením vozidla v rozsahu, v akom nebude krytá plnením poisťovne podľa bodu 2.2 . V tomto prípade sa zaväzuje uhradiť ušlý zisk za dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy a škodu, ktorá touto škodovou udalosťou vznikla. V prípade hrubého vlastného zavinenia, kedy poistná zmluva bude pokrývať náklady na náhradu škody iba čiastočne, uhradí rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného poisťovňou. 

3.14 Oznámiť v priebehu trvania nájomnej zmluvy zmenu bydliska …, resp. iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

3.15 V prípade ukončenia nájmu vrátiť vozidlo včas, riadne doplniť palivo do stavu v akom ho prevzal /podľa Protokolu o odovzdaní a vrátení vozidla/.

3.17 Dbať, aby nedochádzalo k neprimeranému opotrebovaniu, či zničeniu funkčných zariadení vozidla. Pri poškodení alebo nadmernom znečistení exteriéru alebo interiéru vozidla, nezodpovedajúcemu bežnému používaniu, môže prenajímateľ požadovať náhradu nákladov spojených s čistením, resp. prípadnou opravou.

3.18 Nájomca je povinný vrátiť vozidlo v čistom stave, tak ako ho prevzal, prípadne zaplatiť prenajímateľovi poplatok za kompletne umytie karosérie 5,- € a čistenie interiéru vo výške 10,- €.

3.19 Za stratu dokladov a príslušenstva k zapožičanému vozidlu (osvedčenie o TP, kľúče od vozidla, odnímací panel od rádia, ) je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi náhradu škody v plnom rozsahu.

3.20 Nájomca nie je oprávnený použiť vozidlo na cestu  zahraničia alebo ho tam inak dopraviť, pokiaľ na to prenajímateľ neudelí svoj výslovný súhlas.

3.21 Nájomca je povinný dodržiavať zákaz fajčenie vo vozidle. Za prepálenie čalúnenia, alebo inej časti interiéru je zmluvná pokuta 200 €. 

3.23 V prípade, ak prenajímateľ po vrátení vozidla zistí zámenu súčiastok na vozidle zo strany nájomcu alebo tretej osoby, je nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi nadobúdaciu cenu vymenenej súčiastky, ako aj zmluvnú pokutu vo výške trojnásobku nadobúdacej ceny pôvodnej súčiastky.

4. Nájomné a jeho splatnosť

4.1 Nájomné dohodnuté v zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán podľa typu prenajatého vozidla – predmetu nájmu a je uvedená v cenníku Prenajímateľa. Denná sadzba nájomného je účtovaná za každých aj začatých 24 hodín.

4.2 Výška dohodnutého nájomného vychádza z cenových podmienok nájmu pre príslušný druh prenajatého vozidla – predmetu nájmu, platných v deň uzatvorenia zmluvy. Cena nájmu (denná sadzba nájomného) je stanovená v závislosti od dohodnutej doby nájmu. V prípade, ak počas trvania zmluvy dôjde na základe požiadavky nájomcu k zmene predmetu nájmu, výška nájomného sa odo dňa zmeny predmetu nájmu (t.j. odo dňa prevzatia iného vozidla uvedeného na odovzdávacom protokole) mení podľa cenníka aktuálneho v deň zmeny predmetu nájmu pre príslušný druh prenajatého vozidla, čo nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým. Uvedené platí aj v prípade každej ďalšej zmeny predmetu nájmu.

4.3 V cene nájomného sú uvedené náklady uvedené pod článkom 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok pre nájom vozidiel . Pohonné hmoty hradí nájomca na vlastné náklady, ako aj náklady na umývanie vozidla a čistenie interiéru vozidla, prípadné úrazové poistenie osôb užívajúcich vozidlo, poistenie batožiny a ďalšie náklady).

4.4 Za prenájom vozidla sa platí v hotovosti, vopred pri preberaní vozidla. Pri prenájme vozidla je potrebné zložiť zálohu. Záloha sa realizuje platbou hotovosti. Záloha sa prenajímateľovi po vrátení nepoškodeného automobilu vracia.  

4.5 V prípade vypovedania, resp. ukončenia zmluvy zo strany nájomcu v rozpore s touto zmluvou, sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi škodu, ktorá prenajímateľovi vznikla predčasným ukončením zmluvy.

 5. Skončenie nájmu

5.1 Zmluva o nájme vozidla na dobu určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu.

5.2 Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v zmluve môže nájom skončiť dohodou zmluvných strán. Prenajímateľ je ďalej oprávnený ukončiť zmluvu aj okamžitým odstúpením od zmluvy, pokiaľ nájomca hrubo porušuje zmluvné podmienky alebo tieto Všeobecné obchodné podmienky. Okamžité odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia nájomcovi.

5.3 V prípade, ak nájomca vráti vozidlo pred ukončením doby nájmu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné za celú dohodnutú dobu nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

5.4 Ku dňu ukončenia doby nájmu je nájomca povinný vrátiť vozidlo na miesto, odkiaľ ho prevzal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

5.5 V prípade, že nájomca nevráti vozidlo po skončení doby prenájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný súhlas prenajímateľa s predĺžením doby nájmu, používa vozidlo bez právneho titulu. V tomto prípade je prenajímateľ oprávnený oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie vozidla nájomcom, pričom nájomca je povinný niesť náklady, resp. škody tým spôsobené. Až do doby riadneho vrátenia vozidla je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi za každý začatý deň po skončení doby nájmu v zmysle zmluvy, zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške dohodnutého denného nájomného, plus zmluvnú pokutu vo výške 170,- €, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva prenajímateľ s účinnosťou od 01.06.2015 v zmysle § 273 Obchodného zákonníka.

6.2. Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme dopravného prostriedku uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.